Boer Burger Natuur Drenthe draagt met de inzet op kringlooplandbouw positief bij aan het versterken van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Met concrete programma’s helpen we agrarische bedrijven in deze omschakeling én informeren we burgers over nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied. We doen vooral!

In dit unieke samenwerkingsverband zijn de landbouw- en natuurpartners met elkaar aan de slag in Drenthe om het verschil te maken.

Actuele projecten

Het belonen van boeren voor de resultaten die zij boeken in verduurzaming van hun bedrijf. En hen zelf op basis van eigen vakmanschap laten bepalen hoe zij deze resultaten bereiken. Dat is in grote lijnen de kern van ‘Belonen voor verduurzaming’. Per behaald verduurzamingsonderdeel kan een boer een beloning ontvangen.

In Roden-Leekstermeer is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een plan om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, door in het gebied goed te gaan samenwerken tussen boeren, natuurorganisaties, overheden en andere gebiedspartners.

In de Broekstreek investeren de verschillende landbouwsectoren in de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw. Bedrijven in de akkerbouw, (melk)veehouderij en uitloopkippen verkennen er individueel én samen hoe ze stappen kunnen zetten.

In Zuidwest Drenthe gaan verschillende gebiedspartijen met elkaar aan de slag onder de titel ‘Delen, Verbinden en Doen’. En daarin is in een notendop de kern van de samenwerking gevat: met elkaar kennis delen en ontwikkelen, partijen met elkaar verbinden in een goede samenwerking en activiteiten testen en uitvoeren in de praktijk.

Natuur

Behoud en herstel van biodiversiteit is een grote uitdaging. We werken mee aan het meer natuurinclusief maken van onze hele samenleving.

Landbouw

De landbouw draagt graag bij aan het herstel en versterken van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Een duurzaam economisch verdienmodel hoort daarbij.

Overheid

Met Boer Burger Natuur Drenthe werken we samen aan de kwaliteit van onze omgeving.
Met elkaar bereiken we meer.

Nieuws