Pacht en grond


Voor Boer Burger Natuur Drenthe is duurzaam grondgebruik een belangrijk thema. Een onderdeel daarvan is de uitgifte van de grond in gebruik aan agrarïers.

Bij deze uitgifte, in pacht bijvoorbeeld, kunnen er vanuit de verpachter regels gesteld worden aan het grondgebruik. Te denken valt hierbij aan voorwaarden met betrekking tot grondgebruik, bijvoorbeeld over het gebruik van mest of pesticiden of het aanleggen van bloemenranden.

Een doelstelling van Boer Burger Natuur Drenthe is dat in 2023 gebiedspartners een systeem van gedifferentieerde pachtregels toepassen die biodiversiteit en landschapskwaliteit bevorderen. De gebiedspartners zijn: Stichting Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, samen met de provincie Drenthe, de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen en de Drentse gemeenten.

Op dit moment is de werkgroep bezig te inventariseren wat andere provincies en verpachters op dit gebied al hebben geïnitieerd. Met die informatie zal dan gewerkt worden aan een voorstel om verdere stappen in Drenthe te zetten.