Drenthe maakt werk van natuurinclusieve landbouw


In Drenthe zetten boeren, burgers en organisaties zich de komende jaren nog meer in voor natuurinclusieve landbouw en de biodiversiteit. Met ideeën als een strobalentoer en erfsessies kunnen de Drentse inwoners zelf zien hoe natuurinclusief boeren in de praktijk werkt. Agrariërs gaan bovendien binnen de eigen regio aan de slag met zelfontwikkelde initiatieven, zoals de aanleg van houtwallen en singels over een lengte van 9 kilometer. Dit alles gebeurt onder de noemer ‘Boer Burger Natuur Drenthe’.

Binnen Boer Burger Natuur Drenthe zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven concrete stappen naar natuurinclusieve landbouw. De boeren werken aan maatregelen die bij het gebied en de bedrijfsvoering passen. De afgelopen tijd hebben twee ‘aanjagers’ in zeven gebieden verkend waar kansen zijn voor natuurinclusief boeren. Dankzij dit voorbereidende werk starten dit voorjaar de eerste projecten in onder andere Roden - Leekstermeer, Nijeveen - Kolderveen en Broekstreek - Oude Diep.

In Roden – Leekstermeer gaat het bijvoorbeeld om verbetering van het coulisselandschap, meer plek voor boerenlandvogels en intensieve, onderlinge samenwerking. In Zuidwest Drenthe werken 40 boeren samen aan de thema’s bodem, water en biodiversiteit. Dit doen ze onder meer met de aanleg van kruidenrijk gras en bloeiende akkerranden.

Belonen van duurzaam boeren ook voor akkerbouwers

Een van de onderdelen van Boer Burger Natuur Drenthe is ‘Belonen van duurzaam boeren’. Hierin worden boeren beloond voor de resultaten die zij boeken in de verduurzaming van hun bedrijf. Zij bepalen zelf, op basis van eigen vakmanschap, hoe zij die resultaten bereiken. In Drenthe bestaat al langer een beloningsregeling voor melkveehouders die verduurzamen. Nieuw is dat straks ook akkerbouw- en gemengde bedrijven mee kunnen doen. De ambitie is om 250 melkveehouders/gemengde bedrijven én 250 akkerbouwers/gemengde bedrijven deel te laten nemen.

Regio Deal ondersteunt gebiedsgerichte aanpak

Boer Burger Natuur Drenthe is een uniek samenwerkingsverband van Provincie Drenthe en Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Landschapsbeheer Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en LTO Noord.

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt het initiatief met het opstellen van de plannen van aanpak en de uitvoering van de ambities in de praktijk. Met een bijdrage van 4,1 miljoen euro uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en 2,3 miljoen euro van de provincie Drenthe worden de eerste plannen dit jaar uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op de website www.boerburgernatuurdrenthe.nl

Meer informatie over de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw  vindt u op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl