Aanleiding van Boer Burger Natuur Drenthe


In Drenthe hebben we grote uitdagingen in het landelijk gebied. De landbouwsector zelf én de samenleving vragen om veranderingen in de landbouw. In een gezamenlijke zoektocht proberen we economische waarde te combineren met maatschappelijke waarden: een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Het programma Boer Burger Natuur Drenthe biedt voor die ambitie een breed platform.

Op dit moment staan de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap ook in Drenthe onder druk. Er zijn flinke inspanningen nodig om de neergaande lijn om te buigen naar een opwaartse lijn. Ook de klimaatopgave gaat een stevige inzet vragen. Sinds 2018 verschenen er veel plannen die veranderingen in het landelijk gebied in gang willen zetten. Minister Schouten legde haar visie neer ten aanzien van de omschakeling naar kringlooplandbouw. De noordelijke provincies stelden een Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw op. Een brede maatschappelijke beweging presenteerde het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  Maar hoe landen al deze plannen op het boerenerf? Hoe zorgen we ervoor dat de Drentse boer én voldoende inkomen verwerft én voldoende kan bijdragen aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap in Drenthe? En hoe voorkomen we dat er een te grote versnippering ontstaat in de talrijke initiatieven. Met andere woorden, hoe zorgen we voor voldoende samenhang?

Het is zaak met alle partners in het landelijk gebied een verbreding en versnelling te geven aan de reeds ingezette beweging.

Tegen deze achtergrond hebben wij als Groenmanifestpartners – dit zijn van oorsprong LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - het initiatief genomen tot het opstellen van programma Boer, Burger, Natuur Drenthe. Daarmee bouwen we voort op onze samenwerking die in 2011 is gestart met het gezamenlijk opstellen van het ‘Groenmanifest Drenthe, Investeren in een vitaal platteland’ en in 2015 zijn vervolg heeft gekregen met de ‘Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur’.

Bij het Groenmanifest 2011 stonden de opgave van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en de ammoniakproblematiek centraal.  Programma Boer Burger Natuur Drenthe richt zich op het combineren van kringlooplandbouw met bijdragen aan de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Het programma richt zich op veehouderijbedrijven en op akkerbouwbedrijven.

In dit unieke samenwerkingsverband willen de partners van Boer Burger Natuur Drenthe een aanzet geven om samen met de andere partners in het landelijk gebied het verschil te maken.