Ambitie


Ons gezamenlijke doel is ontwikkelingsruimte voor een robuuste en duurzame landbouw met hoge biodiversiteit, een goed functionerend Natuur Netwerk Nederland en hoge leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland.

In 2030 behoren rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven tot de koplopers dan wel top in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw èn het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Met het programma Boer, Burger Natuur Drenthe maken wij de gezamenlijke ambitie voor natuurinclusieve landbouw in Drenthe concreet. We delen de volgende uitgangspunten:

  • Er is sprake van een economisch rendabele en duurzame landbouw.
  • De kringlopen in de landbouw zijn zoveel mogelijk gesloten.
  • Het verlies aan biodiversiteit en landschapskwaliteit in het landelijk gebied is omgebogen naar herstel en verbetering.

Het realiseren van deze ambitie vraagt om een gerichte beweging van economische waarde naar maatschappelijke waarden.

De ambitie en doelen zijn verwoord in de Agenda Boer Burger en Biodiversiteit.