Partners


Met deze unieke samenwerking gaan Drentse landbouw- en natuurpartners voor de realisering van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Lees meer over het waarom van deze samenwerking.

Natuur en Milieufederatie

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap en zet zich met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Drenthe.

Belangrijke opgaven die we de komende jaren voor Drenthe zien zijn het tijdig realiseren van een robuust natuurnetwerk en het vergroten van de soortenrijkdom buiten de natuurgebieden.

Onze inzet en rol richt zich daarbij vooral op het op orde krijgen van de omgevingskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit in het landelijk gebied van Drenthe. Mede daardoor werken wij binnen Boer Burger Natuur Drenthe samen met de partners aan de realisering van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Wij zijn daarbij trekker van het project Samenwerking Boer en Burger en nemen actief deel in de projecten Belonen voor duurzaam boeren.

DAJK

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) zet zich in voor agrarische jongeren. Vanzelfsprekend is bedrijfsovername voor het DAJK een heel belangrijk thema. Een bedrijf overnemen is een grote stap, met sociale en financiële consequenties voor vele jaren. Jonge ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de sector rendabel blijft, ook in de toekomst.

De landbouw verandert. We gaan naar meer natuurinclusiviteit en kringlooplandbouw.

DAJK vindt het belangrijk dat (toekomstige) ondernemers in de landbouw ondersteuning krijgen in hun zoektocht naar een toekomstgerichte landbouw. Het moet een praktische benadering worden, zodat iedere boer zijn of haar weg daarin kan vinden. Ook moet duidelijk zijn waar de meerwaarde voor de boer vandaan komt.


DAJK neemt binnen Boer, Burger, Natuur, Drenthe deel aan twee deelprojecten: Belonen voor Boeren en Verdienmodellen.

Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe is deelnemer in Boer Burger Natuur Drenthe, omdat dit programma direct aansluit bij onze stichtingsdoelen (behoud van de kwaliteit en identiteit van het landschap van Drenthe en de daarin aanwezige natuur). Daarnaast denken wij een goede inhoudelijke en kennisbijdrage te kunnen leveren aan  de agrarische sector. De boeren zijn nu vooral ook zelf aan zet, en verdienen daarbij onze kennis, steun en betrokkenheid.

Van oudsher werken wij aan landschapskwaliteits- en biodiversiteitsdoelen op grond die niet in ons eigendom is, maar in eigendom bij particulieren en heel vaak bij boeren. In het belang van de eigenaar én in het belang van de samenleving als geheel. Wij doen dat uiteraard samen met de eigenaren, en dat is precies wat de Boer Burger Natuur Drenthe inhoudt:“

samen de slag maken om voedsel te produceren met een gezond verdienmodel voor de boer én een gezonde kwaliteitsimpuls voor het landschap en de natuur.

Wij bieden praktische en gebiedsspecifieke kennis en ervaring op die laatste onderdelen.

Agrarische Natuur Drenthe

Boeren met natuur, daar staat Agrarische Natuur Drenthe (AND) voor. AND is een collectief van boeren en andere grondeigenaren. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Drenthe. ANLb is onderdeel van Europees landbouwbeleid, en richt zich op het verbinden van natuurgebieden en behoud van soorten die leven in het boerenlandschap, zoals kievit en patrijs. In overleg met boeren kijken wij welk beheer past in hun bedrijfsvoering, want geen bedrijf is hetzelfde.

In de agrarische sector krijgt verduurzaming steeds meer aandacht. AND is landelijk en regionaal nauw betrokken bij deze ontwikkeling. We maken daarom onder andere deel uit van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en Boer Burger Natuur Drenthe.

Ons uitgangspunt is een economisch gezonde en duurzame landbouw.

Om verduurzaming te stimuleren, is het van belang  natuurinclusieve maatregelen uit te voeren in de praktijk én  kennis over agrarisch natuurbeheer en projecten te delen met alle boeren in Drenthe. Boer Burger Natuur Drenthe biedt hiervoor aanvullende mogelijkheden.

Natuurmonumenten

Om de biodiversiteitscrisis aan te pakken is niet genoeg om de natuur een grotere eigen ruimte te geven. Het gaat om het natuurinclusief maken van onze hele samenleving. De landbouw is daarin heel belangrijk.

We beseffen dat zo’n transitie niet alleen van boeren gevraagd kan worden, maar dat alle spelers in de keten en in het landelijk gebied mee moeten doen om dit te bereiken.

Dit programma bundelt daarvoor de krachten.

We willen een betekenisvolle slag maken om de landbouwtransitie naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw op gang te helpen. Dat moet bijdragen aan kleur in het boerenland, gezondere bodems, herstel van de insectenstand, bloeiende akkerranden, meer plek voor  weidevogels, patrijzen, geelgorzen en veldleeuwerikken, en herstel van landschapselementen.  Maar dan ook met een realistisch verdienmodel erbij. Daar willen we samen aan werken.

Natuurmonumenten is in veel projecten betrokken, zowel thematisch (verdienmodel boekweit, grond en pacht) als ook gebiedsgerichte initiatieven zoals in de Broekstreek en Zuidwest Drenthe en het Norger Esdorpenlandschap.

Het Drentse Landschap

De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap in Drenthe staan onder druk. Stichting Het Drentse Landschap hoopt door samen met gebiedspartners op te trekken het tij te keren: de biodiversiteit te versterken en de kwaliteit van het landschap te verbeteren met oog voor economisch rendabele en duurzame landbouw.

Stichting Het Drentse Landschap beheert in de gehele provincie natuurgebieden. Veel van deze gebieden grenzen aan landbouwgebieden en vaak is er een harde grens tussen percelen natuur en percelen landbouw.

We willen graag samen met de agrarische buren deze harde grens tussen de natuur en landbouw verzachten.

Bij het beheer van graslanden en akkers werken we samen met agrariërs die de gronden pachten. In deze samenwerking zijn volop kansen om de kennis van beide werelden samen te brengen. Door de kennis van natuurorganisaties op het gebied van natuur te combineren met de kennis van agrariërs over de praktische uitvoer van beheer is winst te behalen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer ondersteunt de transitie van de landbouw in Drenthe. Voor Staatsbosbeheer is natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt.

Door de natuurinclusieve landbouw stevig te ondersteunen, dragen we bij aan de landbouwtransitie én aan soortenbescherming.

We stellen daarom in heel Nederland 4.000 hectare van ons pachtareaal beschikbaar voor experimenten met natuurinclusieve landbouw. Bij voorkeur nabij Natura 2000-gebieden.

Drenthe heeft baat bij gemotiveerde natuurondernemers, dicht bij de natuurgebieden in Drenthe. Voor Staatsbosbeheer is het belangrijk dat de ondernemer op zijn eigen landbouwgrond de bedrijfsvoering extensiveert en dat hij aandacht heeft voor de ontwikkeling van biodiversiteit. Een boer die overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor maken wij met de boer afspraken over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en de biodiversiteit op zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer groeit.

Op dit moment lopen er experimenten in heel Nederland, waarvan één in Drenthe.

LTO Noord

Wij doen mee met het programma Boer Burger Natuur Drenthe om te laten zien dat de landbouw in Drenthe niet alleen belangrijk is door de bijdrage aan de economie en voedselproductie, maar ook voor de belevingswaarde van het landschap, de biodiversiteit op en om het bedrijf en de leefbaarheid op het platteland.  Samen met de overheid en (agrarische)natuur- en landschapsorganisaties richt het programma zich op de opgave om landbouw te combineren met het leveren van een bijdrage aan de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Een economisch verdienmodel qua inkomensontwikkeling hoort daarbij.“

Betekenisvol te zijn voor de maatschappij is van belang voor de waardering, het imago en het draagvlak voor de sector.

LTO werkt mee in het begeleiden van pilotprojecten in verschillende Drentse gebieden. We zien dat agrarisch ondernemers graag bereid zijn om gebiedsgericht en bedrijfsgericht een bijdrage te leveren aan de verbetering van het landschap en biodiversiteit, met behoud van een economisch rendabele landbouw.

Provincie Drenthe

Met Boer Burger Natuur Drenthe werken we samen aan de kwaliteit van onze omgeving. Als provincie werken we al jaren samen met agrariërs en onze partners aan een duurzame(re) landbouw. Toekomstgerichte landbouw noemen wij dat. Met het belonen van de duurzame stappen die boeren zetten of door het organiseren van onderlinge steun en advisering voor boeren, willen wij op een praktische manier handvaten aanreiken.

Wij merken: met elkaar bereiken we meer.

Boer Burger Natuur Drenthe is een typisch Drentse, en voor Nederland een heel bijzondere, samenwerking. In Drenthe weten wij elkaar goed te vinden en werken we samen aan de thema’s die we met elkaar belangrijk vinden. Daar zijn we best trots op.